الهی نامه ای ديگر

بسم الحق والمیزان

الهی به سینه دلپاکان درگاهت ، توان ِ پاکیمان بیاموز.

الهی به دیده همراهان ِ بی خوابت ، توان ِ خواب شناسیمان بفرما.

الهی به نطق ِ ناطقان ِ سلوکت ، توان ِ سکوت ِ فریاد شکنمان ارزانی دار.

الهی سپند ِ قرار ِ بی تابان ، به آتش مهرت ، قرار بخش.

الهی آه دل ِ جویندگان را ، به وضوی خون ِ دیده ، محرم اسرارت کن.

الهی غمنالۀ گمگشتگان را ، به ضرب زخمه ای ، راه بنما.

الهی هوای بی هوایی ِ هوایت بخشمان.

الهی سمیعمان کن به خفته ندای ِ غریب ِ وجودمان.

الهی دیده غیر بینمان بخش ، وادی ِ مجهولاتیم و کل العالم ، معلوم للمحارم.

الهی صوت ناگفته خلایق ، مخزن الاسرار توست ، تأنی ِ عمل مان بخش به آن.

الهی غربت ِ غریبان ِ آکنده از فریادت بنمایانمان.

الهی راز پنهانت و.....کشتی قرارما و..... صخره آشفتگی.....نور ساحل بینت مرحمت فرما.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید