آشفتگی

هوالمحبوب

آشفتگی

انگار

پروانه های نوبهار 

شکند پیچ در پیچ خزان را

به نوازشی آشفته اند

که جنون رنگ 

بر قدم های رگذری تنها

موسیقای رقص عشق می نوازند....

انگار ِ من است به هر زمستان

که مرگ عاشقان.......

عین حیات است.

/ 0 نظر / 50 بازدید