درد ِ بی درمانی...

هوالمحبوب

درد ِ بی درمانی...

 

خلق و خوی "ما" ، ضرباهنگ حیات است ،‌ بی مهابا بر ملا می کند آنچه که هستیم علی رغم آنچه که سعی بر آن داریم....راز سرگشاده ای که معمول میل "ها" بر کتمان "الفبای" آن است به روز امتحان.....

و رقص " تقلا "

به درمان بیچارگی برخاسته از " کتمان عَملی"

نقش ِ بن بست روزگار ی از

اصالت سایه های خمار ....

انگار بر این " پیمان" ِ مکتوم  است

که نوع بشر

همیشه اش دلدادگی بوده بر

همدردی

همزبانی

همراهی

و همرازی....

تجسم بایستنی های شایسته

آویخته  بر

موسیقای امید ......

/ 0 نظر / 29 بازدید