نارنج های شیرین

هوالمحبوب

نارنج های شیرین....

عطر شیرین نارنج های کودکی

مشام خاطره چوبی قاب فردا را 

به نوازشی مادرانه

می خواند...

آنگاه که طلوع 

نواخت شبانه ای می شود

به زردی نارنج های باز مانده از

فردای بهار......

/ 0 نظر / 24 بازدید