تقلایِ ندانستنی ها....

هوالمحبوب

تقلایِ ندانستنی ها....


آنهایی که تشنه "علم" اند و به همین نزدیکی ، چشمه های "درک معنا" را نبینند ، دچار فتنه "خودمحرومی" اند....  و به جزای این ، آنسوی آب هارا بگردند ، به فهم " دانستن" ِ " ندانستنی ها"...... 

....چه شد ، مکتب نرفته های "طریق امام" ، نکته آموز هزار استاد که نه ، کل تاریخ شدند....

 

/ 0 نظر / 27 بازدید