درسی از.....تنها ترين امير!

هوالاعلی

-- راه نجات از بحران :

 

ایها الناس، شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و (1)عرجوا عن طریق المنافرة ، (2)وضعوا تیجان المفاخرة .(3)افلح من نهض بجناح ، (4)او استسلم فاراح. (5)هذا ماء آجن ، و لقمة یغص بها آکلها . و مجتنی الثمرة لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه.

ای مردم !

امواج فتنه را با کشتی نجات در هم بشکنید("مثل اهل بیت من همانند کشتی نجات است"پیامبراکرم ص)و:

(1)از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید.

(2)تاج های فخر و برتری جویی را برزمین نهید

(3)رستگار شد آنکه با یاران به پاخاست(یاوری داشته باشد!)

(4)یا کناره گیری نمود و مردم را آسوده گذاشت.

(5)اگر بدون رعایت این نصایح به زمامداری رسیدید.......این گونه زمامداری چون آبی بد مزه و لقمه ای گلو گیر است و آن کس که میوه را کال و نارس بچیند ، مانند کشاورزی است که در زمین دیگری بکارد.

فتدبر ایهاالزمامداران و سیاست بازان و کسانی که صحنه سیاست و معاش و معاد مردم را عرصه ترکتازی خود می خواهید...به ایمان خود لحظه ای اصلا شک می کنید که پیرو چه کسی هستید؟..........و کسانی که در میدان زندگی با هم راهانتان ، هم کارانتان ، هم محله ای هایتان ، و....در می افتید ، معنای شب 19 رمضان را کی خواهیم فهمید.....

 

-- راه شناخت پیروان شیطان:

 

(1)اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا ، واتخذهم له اشراکا ، (2)فباض و فرخ فی صدورهم ودب و درج فی حجورهم ، (3)فنظرباعینهم ،(4)ونطق بالسنتهم ،(5)فرکب بهم الزلل  ، (6)و زین لهم الخطل ، (7)فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل علی لسانه.

منحرفان....

(1)شیطان را معیار کار خود قراردادند و شیطان هم آنها را در دام خود قرارداد

(2)و در دل آنها تخم گذارد ، و جوجه هایش را در دامانشان پرورش داد

(3)با چشم های آنان می نگریست!

(4)و با زبان آنها سخن می گفت!

(5)پس با یاری آنها(!!!!!.....) بر مرکب گمراهی سوار شد !....

(6)و کردار های زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد

(7)مانند رفتار کسی که نشان می داد در حکومت شیطان شریک است و با زبان شیطان سخن باطل می گوید.

 

چقدر بر ملاک ها و معیار های زندگیمان که جهت  ارزش های حیاتی مان را مشخص می کند آگاهیم....نکند فقط پوسته ای نازک از حقیقت برای فرار از حقیقت بر آن کشیده باشیم و خود ندانیم....چه زیبا می گوییم اما آیا لحظه ای بر خاستگاه درونی کلام و تفکر مان تامل کرده ایم و نتایج آن را سنجیده ایم که چقدر از صراط مستقیم فاصله دارد...اصلا صراط مستقیم را شاید در دولا راست شدنی معروف به نماز زندانی کرده ایم و قابلیت عملی و جایگاه واقعی برای آن اصلا تصور نکرده ایم!.

 

 

--چرا خداوند در دادن نعمت ها و امکانات یکسان رفتار نمی کند(ظاهرا عدالت را رعایت نمی کند!)

 

(1)فان الامر ینزل من السماء الی الارض کقطرات المطر الی کل نفسبما قسم لها من زیادة او نقصان(2)فان رای احدکم لاخیه غفیرة فی اهل او مال او نفس فلا تکونن له فتنه فان المرء المسلم ما لم یغش دناءة تظهر فیخشع لها اذا ذکرت و یغری بها لئام الناس ......

1)بدانید که تقدیرات الهی چون قطرات باران از آسمان به سوی انسان فرود می آید و بهره هر کسی کم یا زیاد به او می رسد.(هنگام باران آنکه مزرعه داراست با آنکه فروشنده است با آنکه پشت شیشه پنجره زیبایی آنرا به تماشا می ایستد با آنکه زیر آن خیس می شود با آنکه از خیس شدن لذت می برد با آنکه.......آیا یکسان باران را احساس می کنند...این تفاوت احساس آیا موجب ایجاد مفهومی به نام "تقصیر " می شود یا اینکه اصلا به میان آوردن این مفهوم برخاسته از ذهن ناپخته ما است.....باران باران است و این مائیم که بهره مندیمان را از آن تعیین می کنیم چطور؟...اینگونه :

2)پس اگر یکی از شما برای برادر خود برتری در مال و همسر و نیروی بدنی مشاهده کند ، مبادا فریب خورده و حسادت کند(که کلید داشتن ها نزد خود ما است ، مگر آنکه خداوند از بنده اش روی برگرداند کم یا زیاد ، که در این موارد چند بار ناز ِ این معشوق ِ عاشق(.....)را کشیده ایم...معشوق عاشق ، چرا که هیچ گاه از ما دل نمی برد والبته باید ناز ِ این دلدار را کشید تا گوشه چشمی کند و .....)زیرا مسلمان تا زمانی که دست به عمل پستی نزده که از آشکار شدنش شرمنده باشد و مورد سرزنش مردم پست قرار گیرد به مسابقه دهنده ای می ماند که دوست دارد در همان آغاز و با تیر اول برنده شده و ضرری بابت دوم شدن متوجه او نگردد.......(که اگر شرط قهرمانی را که زیرا مسلمان تا زمانی که دست به عمل پستی نزده که از آشکار شدنش شرمنده باشد و مورد سرزنش مردم پست قرار گیرد می باشد بجا آوریم آن وقت منزل خود را باید برای قدوم "او"آماده کرد)

/ 0 نظر / 2 بازدید