فتنه اتساع فکر!...

هوالمحبوب

فتنه اتساع فکر!...

 

            همیشگی های مان ، اشتیاق بر وسعت است و اتساع ...رزق و روزگار و اسکان و ..... "بینش".....چه ظریف است فتنه خفته بر بالین "وسعت" دید و معرفت!......اگر بدانیم که دریای معارف هم مقدر است به غروب و تاریکی ... و در این میان ، بایسته است هشیاری ،  و راهنمایی راه شناس...که طوفان اوهام و تشکیک ، بسته بر پابندی از " جهل مرکب" ،  عالِمی خواهد ساخت به وسعت بیکران و عاری از عمق ، که هر چه ژرفای آن است ، تلألو ِ فراتابیده از درخشش حباب کف آلود دریاست.....و انگار که بینش آدمی مقدر است به عمقی وسیع ، و وسعتی عمیق ... آن را که وسعت بدون عمق باشد ، سهلگیر سطحی نگر است ، و آنکه عمق ژرف بدون وسعتش باشد ، خشکه مقدس افراطی  ،  عاجز از درک مقتضایات زمان و مکان.....

و آنکه وسعتش باشد و ژرفا ، اما به طوفان ابتلا و امتحان راهی دیار غریب نگشته ، راهبر "خویشتن" است و لاغیر....و دراین میان ، چه نمای خوش آهنگی دارد افاضات ِ " تمام" بهره مندان از نعمت فکر ، و چه بی خبر اند دنباله روانی که از این "شمول ِ فراگیر" بی خبراند و یکه تاز می پندارند "خویشتن اش" را....بی خبر از این همه " یکه تاز!..." که طوفان تشکیک و اوهام به روزگار "ما" ، رمز عبور "اصالت " است اگر به سلامت باشد....

/ 1 نظر / 31 بازدید
موذنی راد

موفق باشید و موید...[گل]