دوای درد

هوالمحبوب

دوای درد

 

آتش به جنگل "تئوری های مدیریت" می زند ، سرمای زمستان  "سربازان امام" ....مادامی که  نخواهند که بخواهند تا بدانند که نمی دانند ، هنوز اندرخم کوچه های مکاتب غرب ، به دنبال دوای درد " ایرانی " اند!....

/ 0 نظر / 26 بازدید