جلوه

يانور و ياقدوس

جلوه

shame-ghariban2.jpg

نور ، به نگاه من و تو ، بازتابی از جریان خدای گونۀ خلایق است به ادبیات گیرنده های ناقص مان ، که انگار خواسته با به رخ کشاندن این پدیدۀ زلال و همه فهم اش ، بفهماند به عقول مانده به دو دو تا پنج تای ما که ، بله .... با همین شاخک های نیمه شکسته و خاک خوردۀ گیرنده هایمان هم می توانیم شاهد شهود شعورش به قدر ظرف خویش باشیم ......و اگر پا  در گِلی و سر به آخوری مانده ، نه به سختی راه و لذیذی دایره شکم ، که  به راحت خوری دیدگان ماست که دروازۀ فکر و ذهن  فلک زده شده.  و انگار مقدر فرموده تجسم خود را ، به سایه گونه ای از گواه حضورش  که مانند تشنگان تفتیده جگر ، به هر روزنی از تاریکخانه قلوبمان ، نقاب رخ بیاندازد ، باشد که سنگستان هر روزه  نشکند جام بلورین عهد الستمان و ما ....

دیده ای زلال نور را ، این که خودش عینیت پاکی ست ، شباهنگامی که جز او نباشد هیچ تابنده ای .... اگر باشد واسطه ای نور شناس به قدر آن ، چه دلبرانه رنگ های بی رنگی اش را می نماید ، آن هم به هفت رنگ ، گویی به زبان سیمرغ ، احوال هفت شهر عشق را به رنگ و روزشان مي نوازد به ترنمي از بي رنگي ها! .... باید که هیچ تابنده ای در وجود من و تو نباشد ، تا مجال جلوه نمایی بیابد از عمق زلال تنهایی مان.....و باید که قابل ِ نوری تا ..... که هر خسی دارد توان آتش افروزی ، اما شعله افروز نگاه او  دیگر چیز یست از جنس خودش.....و باید كه از او شوی و......

 این مَحرم شدن تازه اول راه است ، چرا که ...... نور به بی رنگی اش ، جای پای خداوند است به کویرستان رنگ آباد .....اول باید شکست در خود که "او"در تو بشکند ، و کلید هفت وادی معرفت بنمایدت ....آنگاه مرحم شکستن هایت خواهد شد ....به  بی رنگی "تو".....

الله نور السموات  والارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی الزجاجه الزجاجة کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکظ زیتونة لاشرقیة و لاغربیة یکاد زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار ، نور علی نور ، یهدی الله لنوره من یشاء ......خدانور(وجودبخش)آسمانها و زمین است داستان نورش به مشکوتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه ای که تلاء لوء آن گویی ستاره ایست درخشان و روشن از درخت مبارک زیتون که با آنکه شرقی و غربی نیست شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بی آنکه آتشی زیت آنرا بر افروزد خود بخود جهانی را روشنی بخشد که پرتو آن نور (حقیقت)بر روی نور(معرفت)قرارگرفته و خدا هر که را خواهد به نور خود هدایت کند و......

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
پرنيان

همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستی