بازار

هوالمحبوب

بازار

 

آشفته بازار آدمیان هم

نشان از آرامشی نهان دارد اگر....

گوهر خود را به آن شورش

 چوب حراج نزنیم...

تا سودا کنندگان روزگار هم

 "نزنند"....

/ 0 نظر / 52 بازدید