آشنا

هوالمحبوب

آشنا

قرار است ، راهروهای زندگی

همیشه باشد به رفت و آمدها....

روزگاری نام ما نیز " غریب خواهد شد

 در پستوی خاطرات نیامدگان....

آمدگان دیر آشنا

همسفران "لبخند" امروزمان اند

در فردای نبودن ها....

/ 0 نظر / 33 بازدید