قبله نما

هوالمحبوب

قبله نما


خوش نمایی و معنا داشتن هر کلامی ، دلیل بر اصالت آن کلام نیست....کلام زیبا و حتی پُر معنا ، بدون توجه به " اعتقادات گوینده و مکتبی که در آن پرورش یافته ، دام خطرناکی است  مورد استفاده  افراد فتنه انگیز ، جهت القاء شک و تردید و جایگزین کردن تدریجی " بدل " بجای " اصل"....به دلیل محدودیت افراد در کسب تخصص همه جانبه ، همانند اعتمادی که به پزشک داریم ، به افرادی معتمد در زمینه های علمی اعتقادی  داریم....این اعتماد را مواظبت باید کرد.....مکتب و همراهانش قبله نمای  کدام کعبه اند؟....

/ 0 نظر / 27 بازدید