شأن مفاهیم

هوالمحبوب

شأن مفاهیم

 

بعضی مفاهیم ، مثل پرچم هستند ، یکه و مقتدر ، آنقدر که برافراشتن آن ها ، محل خاص می طلبد ، نه از آن جهت که نبایدی در کارشان است ، بلکه از آن لحاظ که شآنیت افراشتگی می طلبند... همانگونه که افراشتن پرچم بر فراز بام منازل اشکال ندارد ، اما شأنیت خاص می طلبد و نمی تواند فراگیر شود ، بکار بردن بعض مفاهیم ، مانند " عدالت"  بوسیله هر شخصی ، بدون اشکال است ، اما شأنیت آن اگر لحاظ نشود ، می تواند به مغالطه های عظیم منجر شود.... آنکه مفهومی را فریاد می زند ، ابتدا شأن خویش در آن اعلام ، و بایستگی مکان را ، اگر نسنجد ، فقط آتشی زیر خاکستر مهیا می کند ....

/ 0 نظر / 27 بازدید