فتنه فتوا !...

هوالمحبوب

فتنه فتوا !...

 

     تخصص ،‌ لباسی است پوشیدنی که هر ثابت قدم ِ سخت کوشی ، امکان آراستن قامت خویش را بر آن دارد.... و اجتهاد در امر دین و مرجع تقلید شدن هم  بر همین منوال است  اما......" ولی امر"  چیز دیگری است که نباید به دیده یک مجتهد و مرجع تقلید صِرف دیده شود ، چرا که  به اقتضای موقعیت خویش ، بیش از هر مجتهد دیگر ، در کوران حوادث مختلف و ضدو نقیض می باشد و به شدت در گیر مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه ؛ و  بیش از هر مرجع تقلید و مجتهد دیگر ، نسبت به " مقتضیات زمان و مکان " و شرایط خاص و استثنایی  و " مصلحت عموم و خصوص" افراد ، آگاهی دارد ، که این ، اقتضای موقعیت ایشان است ..... حال ، اگر نظر ایشان را در موضوعات گونان ندانیم و زحمت مطالعه آثار  و گفتار ایشان را به خود ندهیم و به مرجع تقلید خویش اتکا کنیم و در پناه آن مرجع ، دنباله رو ِ رهبری باشیم ، مسلما در شناخت " مقتضیات زمانه" و  "انتخاب" ، دچار مشکل خواهیم شد ، چرا که هیچکدام از بزرگان ،  به اندازه "ولی امر" ،‌ در کوران حوادث مبتلا به اجتماع نمی باشند  ....بر این اساس ، اتکا به مرجع تقلید خود و پیروی از حضرت آقا باید تبدیل شود به  اتکا بر ولی امر و سپس ، پیروی از مرجع تقلید خویش....که اگر غیر این از شد ، " اعلمیت ِ اجتماعی و آگاهی های متنوع و به روز ِ "  حضرتش را فدای " علم" کسانی کرده ایم که به مراتب ، شناخت کمتری از ظرافت های پیدا و پنهان جامعه دارند و ممکن است ، بواسطه مشهورات ،‌ و اطرافیان موجه اما کم اطلاع ، آن بگویند که فرداها را نشاید و نباید...

/ 0 نظر / 36 بازدید