حریمانه....

هوالمحبوب

حریمانه...

استوانه های استوار  ارکان خلایق

بسته بر تقدیر ِ  "حریم " اند و حفظ " حرمت"

که به احترامی از تواضع و مهر

همه " من" می شوند به شوری عاشقانه.......

به کدامین افق

آفتاب

نذر فردایت می شود ؟...

/ 1 نظر / 25 بازدید
نور . نیاز

[گل][گل]