اعتماد به نـَـ...

هوالمحبوب

اعتماد به نـَـــ...

 

با نگاهی سنگین و لحنی وزین پاسخ می دهد .... آرام قدم بر می دارد و محیط را به نرمی زیر نظر دارد.... دستخوش هیجان زودگذر نمی شود و هر پاسخی را در آستین دارد و انگار به تأنی و آرامش چارمیخ شده است...آنکه می گویند "اعتماد به نفس "دارد....

اعتماد به نفس هم در آشوب فتنه ، غرق دام بلایی است به " اعتماد به نــَــ...! "...

آنهایی که بر هر آنچه "غیرخودشان" است کافر اند، و "خویش" را معیار و محک می دانند ، اعتماد به نفس بالایی دارند چرا که به هر چه غیر خود است " نه" گفته اند ، حتی" خدا"!!!...که اصلا اگر خداوند را به رنگ "خویش" ببینند ، " معیار"  است و خدا را بسته به زنجیرهای "خویش"  ، می شوند مصداق  ِ خطاب" یدالله مغلوله... " !.... 

آنهایی که هیچ قیدوبندی بر خویشتن نبستند ، از هر دو جهان آزادند و بر این آزادی ، خیمه  " اعتماد" زده اند ، آویخته بر جهل مرکبی برخاسته از " خودپرستی" ... و اینگونه است که صاحبان "زر و زور" را "خندان و آزاد و بی اضطراب " می بینی و "فارغ " ....و  حسرت مردم به تجسمی از "قارون"های امروزین!... غافل از " گریز" هر لحظه شان به غیر خود ، که " تنهایی "  مقدر شد ، به رسواگریِ  "خواب نما"های  بیدار ....شاید به تجسمی از  وحشت" قبر" ،و خاکستر  شدن تمام دنیای "اعتماد" شان است ....که  "اعتماد به نـَـــفس ِ "خویش دارند نه اعتماد به "نـفس آفرین"... کلید آزادی از هر آنچه شایستگی های بایسته است .....

اعتماد به نفس ِ بر آمده از ، " نـَـه"  به هر چه خدای گونه  است ، واگذاشته شدن است به خویشتن در آستانه گردابی از " فتنه سراب"  ؛ و چه خمار  سرمستی این " رهایی" اند و  دریا بر پای گیاه امید خویش می فشانند به امید  پهنای آسمان نشسته بر آب ، بی خبر از شوری تنیده بر حیات ترک خورده آن....

/ 1 نظر / 28 بازدید
نور.نیاز

...[گل]