زلال

هوالحکیم

معرفت نیست درین قوم خدایا  مددی   

تا برم گوهر خود را به خریدار دگر

زلال

نزول قطرات ، چه مستانه می خوانندمان به شوق ، که.....

سجودی به قرائت

قدوس گویان .....

آشفته به آغوش ِ دریا

جان به مستی دهد ، که همه...."او" ست.

"من"....آغشته بی خویشی ، حدیث هجران ِ  از "من"  به  "او " ، و  حیرانی  ِ من و تو ..... 

چک  چک اش سبوح گویان ......

سر بر آستان ِ "او" ، غرق ِ بی خودی......

پای بر آتش است ، که ناگاه سر بر آستان می کشد .....و صد پاره........

به آغوشش سر می نهد.....

همه "او"ست....

خروش مستي 

/ 1 نظر / 2 بازدید
همايون

چرا منهای تو تو سياهی شب راه ميروند سبز باشی و خدائی هميشه...به ياری خدا