هوالمقصود

مُحرٍم

مَحرمان به کنج انتظار

نجوای خاموشی ...... نگاه پیر ِ چنگی.....

انگشتان ِ مانده بر قاب .....

نای خسته ، شور لیلی خوانی .....

گرمای نگاه چنگی ...... وضوی مجنون، کعبه لیلی ، لبیک ِ عشق .....

طواف ِ بر خاک ِ "او" ، سجود بر آسمان

اوج لیلی خوانی به مقام مجنون ، و..... ساز ِ خاموش

کجاست پیر چنگی......

ای قوم به حج رفته کجایید...............  

  

 كوي دوست