بي گاه شد بي گاه شد خورشيد اندر چاه شد....

بی گاه شد

شايد بغض خاموش كودك كاسه به دست ‌،‌ كه مات شير هاي ريخته بر زمين شده و ريسمان بر راه را از پاي بازميكند ،‌ هم ناله چشم هايي باشد كه ريسمان به گردن علي "ع"ديد و هيچ نتوانست بگويد

در غربت چاه كوفه ، بايد به نخلستان تسليت گفت ، كه عزيزش ديگر نمي آيد........