به نام خدا

سالروز مبعث را نمی گویم که تبریک نمی گویم

چرا که از آن

همه چیز در وجودمان جاری و خود از آن فراری !

فقط می گویم ...

سالروز شکفتن گل محمدی

مبارک باد....

اصلا لحظه ای فکر کرده ایم

چرا این گل را محمدی کرده اند

.... برای اینکه محمدی ها را بشناسیم

یا اینکه فقط بشنویم و سالروز بگیریم

یاایهاالذین آمنوا آمنوا......